W Polsce dwie emerytury przysługują osobom, które spełniają określone kryteria. Pierwsza z nich to emerytura podstawowa, która jest wypłacana na podstawie osiągniętego wieku oraz ukończenia wymaganego stażu pracy. Druga natomiast to tzw. „emerytura pomostowa”, która przysługuje osobom pracującym na stanowiskach szczególnie narażonych lub zajmujących wysokie stanowiska kierownicze i zarządzające przedsiębiorstwami państwowymi czy instytucjami publicznymi.

Polityka emerytalna w Polsce

Komu należą się dwie emerytury? To pytanie od lat budzi kontrowersje w Polsce. Polityka emerytalna jest jednym z kluczowych tematów, który dotyczy każdego obywatela naszego kraju.

Przede wszystkim warto przyjrzeć się systemowi ubezpieczeń społecznych i jego funkcjonowaniu. W Polsce mamy tzw. trzystopniowy model finansowania świadczeń emerytalno-rentowych: pierwszym źródłem są składki pracowników i pracodawców na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS), drugim – wpływy z podatków, a trzecim – dochody ze sprzedanych aktywów przez Narodowy Bank Polski.

Zgodnie z polskimi przepisami, osoby mają prawo do otrzymania jednej emerytury lub renty za całe życie zawodowe. Jednakże istnieją pewne wyjątki dla osób szczególnych grup społecznych.

Na przykład kobiety po urodzeniu dziecka mogą ubiegać się o dodatek urlopowy oraz przedłużenie okresu opłaconego macierzyńskiego w celu uzyskania wymaganej liczby dni odprowadzenia składek do ZUS-u potrzebnej na nabycie prawa do wcześniejszej niż standardowa wieku-emerytura matczyna (55 lat). Natomiast ciężko uprawnionym osobom przysługują specjalne warunki przejścia na emeryturę, np. osoby pracujące w szczególnych warunkach pracy.

Co jednak z osobami, które po przejściu na emeryturę decydują się ponownie podjąć pracę? W Polsce nie ma możliwości pobierania jednocześnie dwóch świadczeń emerytalnych lub rentowych za ten sam okres ubezpieczenia. Osoba taka może otrzymać tylko jedno wynagrodzenie – albo pensję/pracownicze świadczenie socjalne (czyli umowowe wynagrodzenie) od nowego pracodawcy oraz dodatkowo nabywać prawo do przyszłej drugiej emerytury/renty poprzez odprowadzanie składek do ZUS-u.

Jednakże istnieje możliwość uzyskania wyższej kwoty pierwszego świadczenia przez sumowanie obu okresów ubezpieczeniowych i wpływających w tym czasie składek społecznych. Należy przy tym pamiętać, że suma ta jest ograniczone maksymalną wysokością ustaloną dla każdego roku kalendarzowego.

Warto również wspomnieć o systemach dobrowolnego oszczędnościowego finansowania przyszłości osób starszych: PPK (Program Pracowniczych Planów Kapitałowych), IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) czy IKE(Indywidualne Konta Emerytalne). Ich celem jest uzupełnienie dochodu z FUS-u w okresie emerytury i poprawa warunków życia osób starszych.

Podsumowując, polityka emerytalna w Polsce jest skomplikowanym tematem. Jednakże zasady są jasne: każda osoba ma prawo do jednej emerytury lub renty za całe swoje życie zawodowe, a dodatkowe świadczenia mogą przysługiwać tylko wybranym grupom społecznym bądź osobom odprowadzającym składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Osoby ponownie podjęteją pracę po przejściu na wcześniejszą emerutyrę/rantę nie otrzymają dwóch wynagrodzeń naraz ale mają możliwość nabywania prawa do drugiej pensji/świadczenia przez kolejny okres ubezpieczeniowy oraz korzystać z systemów dobrowolnego finansowania przyszłości osób starszych takich jak PPK czy IKZE.

Wezwanie do działania:
Jeśli chcesz dowiedzieć się, komu należą się dwie emerytury, odwiedź stronę https://www.intelektualnie.pl/ i zapoznaj się z odpowiednim artykułem.

Link tag HTML: https://www.intelektualnie.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here